Punt d’informació i tramitació d’ajudes pel COVID19

Treballadors, empreses i autònoms

La pandèmia per la Covid19, i la conseqüent declaració de l’estat d’alarma per part del Govern d’Espanya, suposa un important impacte sobre les empreses de les Illes Balears i sobre els seus treballadors i treballadores. Amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius d’aquesta situació, les diferents administracions han posat en marxa un seguit de mesures i eines d’informació, de protecció i d’ajut econòmic. Podeu consultar les diferents mesures i mecanismes complementaris que s’encaminen a tres objectius: garantir els drets dels treballadors i les treballadores, injectar liquiditat perquè el treball autònom i les empreses puguin accedir a crèdits de circulants gairebé sense despesa financera i ajornar el deute financer per al treball autònom i les empreses a través del sistema bancari.

Treballadors

Empreses i autònoms

Informació Treballadors, Empreses i Autònoms CAIB

Telèfon: 900 101 798 . Mesures econòmiques i laborals per ajudar a pal·liar els efectes del Covid19

Horari d’atenció:

de dilluns a divendres, de 08:00 a 20:00h

dissabtes de 09:00 a 14:00h

Contacte per a treballadors/es
laboral@coronavirus.caib.es

Contacte per a empreses i autònoms
empresa@coronavirus.caib.es

Ajudes COVID19 Per Sector

Ajudes Restauració

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme i amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, vol pal·liar els efectes que generen les mesures per controlar la covid-19 i contribuir a mantenir la xarxa de restauració.

Si ets titular d’un negoci de restauració a Mallorca, pots accedir a un ajut de 1.500 €. Es destinen cinc milions d’euros als negocis de restauració de fins a 20 treballadors que romanguin oberts.

Troba tota la informació a Ajutsmallorca.com

Ajudes Gimnasos i Escoles de Dansa

Si ets titular d’un d’un gimnàs o escola de dansa a Mallorca, pots accedir a un ajut de 3.000 € per cada establiment amb un màxim de dos (6.000€).

Troba tota la informació a Ajutsmallorca.com

Ajudes Habitatge

Per a persones que han quedat sense ingressos per haver quedat sense feina com a conseqüència de l’estat d’alarma que ha provocat el COVID19: per fer front a pagament de rebuts, a pagament de lloguer, hipoteca…

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS TELÈFON 971794279 o al 650 041 041.

mujer llevando a persona de la tercera edad en sillón de rueda
banner de información

Ajudes Socials

Hem reforçat els Serveis Socials de l’Ajuntament amb suport telefònic i continuam, ara més que mai, amb els servei d’atenció domiciliària i de menjar a domicili per la gent gran. A més donam suport a tota la gent gran o col·lectius de risc que pugi tenir dificultats de mobilitat per anar a comprar medicaments, aliments o qualsevol altre producte de primera necessitat per tal de què ningú quedi desatès. Els serveis que hi ha en marxa:

Ajuda a la neteja personal, compra a domicili d’aliments i farmàcia…

Aquest servei pot ser de mení complet ( dinar i sopar ) o únicament dinar. També va dirigit a la gent gran, amb discapacitat o necessitat econòmica. Els menús són equilibrats, personalitzats i variats.El preu es calcula segons els ingressos de la persona.

És un servei d’atenció domiciliària, les 24 hores del dia i 365 dies a l’any, que garanteix la seguretat i dona tranquil•litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència i, a més, per a detectar situacions d’emergència i donar resposta immediata a aquestes.

Si sou una persona que vos trobau en alguna d’aquestes situacions, o si coneixeu qualque veïnat o conegut que necessiti qualque servei, per favor:

TELEFONAU A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS TELÈFON 971794279 o al 650 041 041.

Estat d’alarma-Toc de queda

L’Estat d’alarma

El Govern  central va aprovar el passat 25 d’octubre de 2020 l’estat d’alarma a tot el territori nacional per contenir la propagació d’infeccions causades pel coronavirus SARSCoV-2. Als efectes de l’estat d’alarma, l’autoritat competent és el Govern de la Nació mentre que a cada comunitat o ciutat autònoma l’autoritat competent delegada és el president d’aquests territoris. El Congrés dels diputats ha avalat per majoria la prórroga per mesos de l’estat d’alarma que ha de servir de marc legal per prendre les mesures necessàries per fer front a la pandèmia.

1.A les Balears es limita la circul·lació de les persones per les vies o espais d’ús públic entre les 24 hores i les 6 del dematí excepte per adquirir medicaments, productes sanitaris i altres bens de primera necessitat, assistir a centres, serveis i establiments sanitaris o a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència; complir obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals; tornar al lloc de residència habitual després de fer alguna d’aquestes activitats; assistir i cuidar de gent gran, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; per causa de força major o situació de necessitat, repostar en benzineres o estacions de servei quan sigui necessari per a la realització de les activitats previstes.

L’autoritat competent delegada podrà modular, en el seu àmbit territorial, el seu inici entre les 22:00 i les 00:00 hores i la seva fi entre les 5:00 i les 7:00 del matí. La seva aplicació serà per a tot el país excepte la Comunitat Autònoma de Canàries, per la seva millor situació epidemiològica.

 1. Es restringeix l’entrada i sortida de persones del territori de cada comunitat o ciutat autònoma excepte per: assistir a centres, serveis i establiments sanitaris; complir obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals; assistir a centres universitaris, docents i educatius; retornar al lloc de residència habitual o familiar; assistir i cuidar de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables; desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances o estacions de repostatge en territoris limítrofs, actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials; renovar permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables; realitzar exàmens o proves oficials inajornables; causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.
 2. Es limita la permanència de grups de persones en espais públics i privats a un màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.
 3. Es limita la permanència de persones en llocs de culte: l’autoritat competent delegada corresponent fixarà aforaments per a les reunions, celebracions i trobades religioses atenent el risc de transmissió que pogués resultar. Aquesta limitació no pot afectar l’exercici privat i individual de la llibertat religiosa.

Les mesures que preveuen els articles 2, 3 i 4 seran eficaces en el territori de cada comunitat o ciutat autònoma quan l’autoritat competent delegada ho determini. Cadascuna podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, modular, flexibilitzar i suspendre l’aplicació de les mesures.

INFORMACIÓ SANITÀRIA

Els coronavirus són un tipus virus que circulen entre els animals, però alguns d’ells també poden afectar a les persones i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. El nou coronavirus anomenat SARS-CoV-2 es va detectar per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina, i s’ha anat estenent a altres països.

La malaltia produïda per aquest virus s’anomena COVID-19, per les sigles en anglès de “malaltia per coronavirus 2019” (Coronavirus Disease 19), i majoritàriament produeix símptomes respiratoris lleus.

La transmissió es produeix principalment pel contacte directe amb les secrecions respiratòries d’una persona malalta, per exemple, a través de la tos o l’esternut. Aquestes secrecions poden infectar una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, ulls o boca. Per això, és important tapar-se la boca amb mocadors d’un sol ús o amb la part anterior del colze en tossir i rentar-se les mans.

Segons les dades més recents, els símptomes de la COVID-19 poden trigar entre 1 i 14 dies a aparèixer, encara que normalment triguen entre 5 i 6 dies.

En el 80% de les persones infectades els símptomes més comuns de la COVID-19 inclouen febre, tos o sensació de dificultat per respirar. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, fracàs renal i altres complicacions. Aquests casos més greus generalment afecten a persones d’edat avançada o a persones que pateixen algun trastorn crònic com malalties cardiovasculars, pulmonars o alteració de la immunitat.

Els grups de major risc són les persones d’edat avançada, les persones amb malalties cròniques, com els trastorns cardiovasculars, pulmonars, càncer, immunodeficiències, hipertensió arterial, diabetis, i l’embaràs pel principi de precaució.

L’ús de màscares és una mesura complementària i no un reemplaçament de les mesures preventives establertes:

Mantenir la distància de seguretat.

Rentat de mans freqüent amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

Tossir o esternudar tapant-se el nas i la boca amb el colze.

Evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca.

Si no et trobes bé, queda’t a casa.

En cas de tenir febre, tos o dificultat per respirar, cerca atenció mèdica.

Crida per telèfon abans d’acudir al metge perquè et dirigeixin al centre mèdic adequat. Així et protegiràs a tu i evitaràs propagar el virus.

L’ús de mascaretes serveix per evitar propagar el coronavirus perquè redueix l’exposició a gotes respiratòries excretades per persones infectades que encara no han desenvolupat símptomes o que romanen asimptomàtiques, i així evitar contagiar altres persones.

L’ús de les mascaretes és obligatori a partir dels 6 anys quan no es pugui mantenir una distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres al transport públic, al transport privat quan els ocupants no siguin convivents, a la feina, als espais a l’aire lliure dins el nucli de població, al carrer, a espais tancats d’ús públic, a comerços i a oficines d’atenció al públic.

Excepcions a l’ús de mascaretes:

-Motius de salut justificats

-Per ser menor de 6 anys

-Per la pràctica d’esport i activitats aquàtiques

-Mentre es dina o es beu als bars i restaurants, però no mentre esperam la comanda o fem sobretaula

-Sempre que es mantengui la distància entre persones en els treballs a l’aire lliure o en espais tancats sempre que, a més de garantir la distància de seguretat, hi hagi sistemes de barrera física

-A les piscines i a les platges

-Als espais naturals

-A l’aire lliure fora dels nuclis de població

 • La mascareta mèdica o quirúrgica, que protegeix contra esquitxades i gotes de partícules grans i també prevé la propagació de secrecions respiratòries potencialment infeccioses a altres persones.
 • La mascareta facial no mèdica o higiènica però elaborada seguint el procés de fabricació amb estàndards de qualitat certificats per l’Associació Espanyola de Normalització seguint la Norma UNE 0064-1, UNE 0064-2 o UNE 0065, que estableixen els requisits mínims que han de complir les mascaretes higièniques per a infants i persones adultes, pel que fa als materials que s’utilitzen per elaborar-les, confeccionar-les, marcar-les i usar-les, cosa que exclou els productes fabricats amb un altre teixit, tricotat o paper. Aquestes mascaretes poden disminuir l’alliberament de gotes respiratòries produïdes per la tos.
 • La mascareta FFP2 protegeix l’usuari i evita que propagui el virus. En moments de pandèmia, si n’hi ha escassetat, s’han de reservar per al personal sanitari i per a persones que cuiden persones contagiades.
 • Falsa sensació de seguretat.
 • Disminució d’altres pràctiques de seguretat (rentar-se les mans i mantenir la distància de seguretat).
 • Abans de posar-vos una mascareta, netejau-vos les mans amb aigua i sabó, o bé mitjançant un desinfectant de mans a base d’alcohol.
 • Orientau la màscara de manera que el costat acolorit estigui cap a fora. Col·locau la part superior de la màscara al pont del nas, modelant la tira metàl·lica a la forma del nas i enganxau les bandes elàstiques darrere les orelles o lligueu els llaços llargs i rectes darrere el cap.
 • Estirau cap avall la part inferior de la màscara, procurant que us cobreixi el nas, la boca i la barbeta, assegurant que no hi hagi espais entre la cara i la màscara.
 • Evitau tocar la mascareta mentre es fa servir; si ho feis, us heu de rentar les mans amb aigua i sabó o amb una solució amb base alcohòlica.
 • Les màscares quirúrgiques són d’un sol ús i es recomana no fer-les servir un temps superior a 4 h. En cas que s’humitegi o es deteriori per l’ús, es recomana substituir-la per una altra.
 • Treis-vos la mascareta per la part de darrere, sense tocar la part frontal, tirau-la immediatament a un recipient tancat i rentau-vos les mans amb un desinfectant a base d’alcohol o amb aigua i sabó.
 • Menors de 3 anys.Persones amb problemes per respirar o amb dificultats per llevar-se la màscara per elles mateixes.

Podeu accedir al portal d’informació del COVID del IB-Salut. La informació d’aquest espai web està en permanent revisió per professionals del Servei de Salut de les Illes Balears